ધામરડા સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ, ધામરડા.
Dhamarda Sarvajnik High School - documents

પત્રકો

શૈક્ષણિક વર્ષ દરમ્યાન શાળાઓની રજાઓનું માળખું

સરકાશ્રીના ધારા ધોરણ મુજબ તેમજ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ ગાંધીનગર ના વાર્ષિક કેલેન્ડર પ્રમાણે.

અગત્યના દિવસો

વિશ્વ પર્યાવરણ દિન ૫ જૂન
વિશ્વ વસ્તી દિન ૧૧ જુલાઇ
સ્વાતંત્ર્ય દિન ૧૫ ઓગષ્ટ
શિક્ષક દિન ૫ સપ્ટેમ્બર
વિશ્વ સાક્ષરતા દિન ૮ સપ્ટેમ્બર
હિન્દી દિવસ ૧૪ સપ્ટેમ્બર
બાળ દિન ૧૪ નવેમ્બર
વિશ્વ એઇડ્સ દિન ૧ ડિસેમ્બર
વિશ્વ આંતરરાષ્ટ્રિય વિકલાંગ દિન ૩ ડિસેમ્બર
૧૦ કિસાન દિન ૩ ડિસેમ્બર
૧૧ માનવ અધિકાર દિન ૧૦ ડિસેમ્બર
૧૨ રાષ્ટ્રીય ઉર્જા સંરક્ષણ દિવસ ૧૪ ડિસેમ્બર
૧૩ પંતગોત્સવ ૧૪ જાન્યુઆરી
૧૪ પ્રજાસત્તાક દિન ૨૬ જાન્યુઆરી
૧૫ ગાંધી નિર્માણ દિન ૩૦ જાન્યુઆરી
૧૬ શહીદ દિન ૩૦ જાન્યુઆરી
૧૭ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ ૨૮ ફેબ્રુઆરી
૧૮ વિશ્વ વન દિવસ ૨૧ માર્ચ
૧૯ વિશ્વ જલ દિન ૨૨ માર્ચ
૨૦ ગુજરાત રાજ્ય સ્થાપના દિન ૧ મે
૨૧ તમાકુ નિષેધ દિન ૩૧ મે
૨૨ સ્વાતંત્ર્ય દિન ૧૫ ઓગષ્ટ


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | અમારો સંપર્ક |

© www.dshsdhamarda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 16,034