ધામરડા સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ, ધામરડા.
Dhamarda Sarvajnik High School - contactus

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ : ધામરડા સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલ, ધામરડા.
શાળાનું સરનામું : પો.બોરડી સરકારી, તા.જી.દાહોદ
શહેર : ધામરડા
રાજ્ય : ગુજરાત
પિન કોડ : ૩૮૯૧૫૧
ટ્રસ્ટનું નામ : સાર્વજનિક પ્રગતિ મંડળ, ગરબાડા તા. ગરબાડા
S.S.C ઇન્ડેક્ષ નં : ૭૫.૨૫૬
આચાર્યનો ફોન નંબર : ૯૪૨૮૫૪૬૭૯૭સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 

   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | અમારો સંપર્ક |

© www.dshsdhamarda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 16,035